Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

ks. Benedykt Grzymkowski S.Chr

Ksiądz Benedykt Grzymkowski urodził się 20 kwietnia 1935 r. w Chełmży.

Tam też ukończył szkołę po­wszechną. Następnie uczył się w Niż­szym Seminarium Towa­rzystwa Chrystuso­wego w Ziębi­cach; maturę eks­ternistyczną zdał w Po­znaniu.Z kolei roz­począł studia filozoficzno-teolo­giczne w Wyższym Seminarium Duchownym (Se­mi­narium Zagraniczne) Towa­rzystwa Chrystuso­wego w Po­zna­niu. 23 maja 1959 r. przyjął święce­nia kapłańskie w ar­chikatedrze poznań­skiej. Na­stępnie studiował romani­stykę na Uniwersyte­cie im. Adama Mickiewicza w Po­znaniu, uzy­skując dy­plom magistra literatury w 1964 r. Do chwili wy­jazdu do Brazylii w 1966 r. był wykła­dowcą w Seminarium Zagranicznym w Poznaniu. Od stycz­nia 1967 r. pełnił funk­cję kapelana Polaków w Rio de Janeiro. Dzięki jego stara­niom została utwo­rzona 8 listopada 1970 r. polska parafia perso­nalna pod we­zwaniem Matki Bożej Jasno­górskiej. W latach: 1970-1974 był proboszczem polskiej parafii personal­nej w Rio de Janeiro. Podczas po­bytu w tym mieście w latach 1968-73 był asy­stentem w Papie­skim Uniwersytecie Katolic­kim, a w latach: 1970-74 był wykładowcą na fa­kultecie Notre Dame. W 1975 r. został mianowany pro­win­cjałem Towarzy­stwa Chrystuso­wego w Brazylii i zamieszkał w Kurytybie. Funkcję prowincjała peł­nił przez 9 lat. W 1976 r. został mia­no­wany rekto­rem Pol­skiej Misji Katolickiej w Brazylii. W dzia­łalności rektor­skiej między innymi: organizował spotka­nia opłatkowe dla polskich sióstr i księży pracu­jących w Brazylii, brał udział w pracach komisji przy­gotowującej wi­zytę papieża Jana Pawła II w Kurytybie w dniach 4 i 5 lipca 1980 r.  przygotował wizytę Pry­masa Polski, kar­dynała Jó­zefa Glempa w Brazylii w 1984 r. Po­nadto zajmował się or­ganizacją wizyty arcybi­skupa Szcze­pana Wesołego, delegata Prymasa Pol­ski do spraw duszpasterstwa polonijnego oraz in­nych bi­skupów pol­skich. Ks. B. Grzymkowski TChr. zaan­ga­żowany jest w działalność „BRASPOL” – organizacji, któ­rej jest współtwórcą. Uczestniczy w życiu „Unii Sto­warzyszeń i Organi­zacji Polskich Ameryki Łacińskiej” (w 1996 r. został wybrany wiceprezesem USOPAŁ). Oprócz tego brał ak­tywny udział w Kongresach Polonii latyno­ame­rykań­skiej (Argentyna – Urugwaj – 1993 r., Brazy­lia – 1996 r., Urugwaj – 1998 r., Brazylia – 2000 r.). Od 1988 r. jest probosz­czem w para­fii Balsa Nova (PR), kontynuując peł­nienie funkcji rektora Polskiej Mi­sji Katolickiej w Bra­zylii. 7 maja 1996 r. otrzymał w Am­basadzie Polski w Brasílii - z rąk ambasador RP., Katarzyny Skórzyńskiej - krzyż komandorski or­deru Odrodzenia Polski. Od 1998 r. jest człon­kiem Rady Pro­gramu Polo­nijnego Centrum Studiów Latyno­amerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. Benedykt Grzymkowski przetłumaczył monogra­fię Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, wydaną przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r. 9 listopada 1987 roku zostal mianowany proboszczem parafii w Balsa Nova PR. Funkcje tę pełnil do marca 2003 r czyli do czasu nowej nominacji, tym razem na proboszcza parafii św. Piotra i Pawla w Kurytybie PR. 17 lipca 2001 r. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego mianował ks. Benedykta członkiem rady prowincjalnej zgromadzenia w Ameryce Południowej. Natomiast 6 sierpnia 2001 r. prowincjał mianował go wiceprowincjałem. W lipcu 2001 r bral udzial w X Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 1 lutego 2006 został wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie. Wkrotce potem ks. Zdzisłąw Malczewski SChr rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii mianowałks. Benedykta Kanclerzem PMK. Funkcję tę pełnił aż do śmierci 13 lutego 2013r. Zmarłw środę popielcową na plebanii parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kurytybie.

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej